เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ         

การใช้งานเว็บไซต์ www.toshinoonline.com (เรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้         *เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา  

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข TOSHINO สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆบนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การสมัครเป็นสมาชิก         

2.1. ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก TOSHINO ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หาก TOSHINO ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี TOSHINO มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป        

2.2. ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของ TOSHINOท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น        

2.3. ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด         

2.4.  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ         

2.5.  สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของ TOSHINO หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม         

2.6.  ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ         

2.7.  หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ TOSHINO หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง TOSHINOไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ         

2.8. ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้นจะส่งผลต่อ TOSHINO หรือบุคคลอื่นๆ         

2.9. TOSHINO สงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หาก TOSHINO ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุด หรือ ท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ         

2.10. TOSHINO ขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หาก TOSHINO ตวจสอบบัญชีของท่านและ    พบว่า ท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย  

3. ทรัพย์สินทางปัญญา        

3.1. ห้ามการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนแพลตฟอร์มของ  TOSHINO         

3.2. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ TOSHINO         

3.3.  TOSHINO มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด         

3.4. หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของ TOSHINO หรือเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อทาง info@toshino.com หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ TOSHINO ที่เบอร์ 024125992  

4. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์         

4.1. TOSHINO จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก TOSHINO พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง TOSHINO จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว         

4.2. TOSHINO พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ TOSHINO         

4.3. TOSHINO พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง         

4.4. หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง info@toshino.comหรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ TOSHINO ที่เบอร์ 024125992  

5. การจัดการคำสั่งซื้อ         

5.1. ท่านยอมรับว่า TOSHINO มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทาง TOSHINO ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงินเท่านั้น         

5.2. หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

6. การคุ้มครองผู้บริโภค         

6.1. เนื่องจาก TOSHINO มีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีประกันมาพร้อมกับการซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประกันนั้นๆได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้านั้นๆ         

6.2. ตามเงื่อนไขของบริการหลังขาย หากท่านไม่พึงพอใจ ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืน ขอเปลี่ยน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยปฎิบัติตามนโยบายการของ TOSHINO 

7. การป้องกันการทุจริตและการระงับการใช้งาน         

7.1. TOSHINO มีระบบตรวจสอบการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมาย         

7.2. หาก TOSHINO ตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทาง TOSHINO มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ         

7.3.  ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในทางมิชอบ ท่านต้องไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอนหรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึง ม้าโทรจัน วอร์ม โลจิกบอม หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี ไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของ TOSHINO ในทางที่ขัดต่อเจตนาและจุดมุ่งหมายของ TOSHINO         

7.4.  หากมีการใช้แพลตฟอร์ม ในทางมิชอบในกรณีใดๆ ที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด ตามกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย ทาง TOSHINO จะรายงานการกระทำที่มิชอบนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป         

7.5.  TOSHINO สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย         

7.6.  TOSHINO สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆที่มีการกระทำดังต่อไปนี้

7.6.1 รายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรือมีการทุจริต

7.6.2 รายการสั่งซื้อที่ใช้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรม

7.6.3 รายการสั่งซื้อที่ผู้ขายเป็นคนสั่งซื้อ เพื่อเพิ่มอันดับของร้านตนเองในการจัดลำดับร้านค้าในแพลตฟอร์มของ  TOSHINO

7.6.4 รายการสั่งซื้อที่มีวิธีชำระเงินปลายทางโดยใช้การชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลุกค้ารายเดียวกัน หรือการใช้คูปองหลายใบในการสั่งซื้อโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้ารายเดียวกัน

7.6.5 รายการสั่งซื้อที่ของหลายบัญชีผู้ใช้ แต่โดยลูกค้าคนเดียวกัน หรือกลุ่มกลุ่มลูกค้าเดียวกัน

7.6.6 รายการสั่งซื้อที่มีเจตนาเพื่อที่จะนำไปขายต่อ

7.6.7 TOSHINO มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการใช้ เงื่อนไขตามข้อ 6.5 และ 6.6 โดยไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้า

7.6.8 หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทาง info@toshino.com หรือทาง ศูนย์บริการลูกค้า TOSHINO  ที่เบอร์ 024125992  

8. คุ้กกี้ (ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)        

8.1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ TOSHINO  และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของ  TOSHINO        

8.2. TOSHINO อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ง TOSHINO  ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของ TOSHINO  ท่านยอมรับว่า TOSHINO  ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่3 นั้นๆ  

9. การแจ้งเตือน         

หากท่านต้องการแจ้งเตือนใดๆ ต่อ TOSHINO  โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งถึงที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลดังต่อไปนี้        

 ถึง บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด         

ที่อยู่  455/564 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700         

อีเมล: info@toshino.com